දඹදිව බුද්ධ භූමි වන්දනාව – 2024

සිරි සම්බුදු පහස ලද පුදබිම් සිත් සේ සැදැහැ සිතින් වන්දනා කොට දෙලොව සැප සලසාලන උතුම් පුණ්‍යධර්මයන් රැස්කරගැනුමට ඔබත් එක්වන්න.

More Information

වන්දනා කරන ස්ථාන

ලුම්බිනිය

 • ජාත චෙතිය
 • කපිලවස්තු නුවර

 

බුද්ධ ගයාව

 • වජිරාසන භූමිය
 • ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ
 • බුද්ධ ගයා විහාරය

 

බරණැස

 • ධම්මරාජික සෑය
 • ධම්මික ස්ථූපය
 • සම්මුඛ චෛත්‍යය
 • නව මූලගන්ධ කුටි විහාරය

 

කුසිනාරාව

 • පිරිනිවන් මංචකය
 • ආදාහන පින් බිම

සැවැත්නුවර

 • ජේතවනාරාමය
 • පූර්වාරාමය
 • අංගුලිමාල සෑය

රජගහනුවර

 •  ගිජුකුළු පව්ව
 • වේළුවනාරාමය
 • සප්තපර්ණී ගුහාව

 

විශාලාමහනුවර

යෝජිත ගමන් මාර්ගය

1. දිල්ලිය සිට බරණැස දක්වා – ගුවනින්

2. බරණැස සිට බුද්ධගයාය – බස් රථ මගින්

3. බුද්ධගයාව සිට රජගහනුවර – බස් රථ මගින්

4. රජගහනුවර සිට විශාලා මහනුවර – බස් රථ මගින්

5. විශාලාමහනුවර සිට කුසිනාරා නුවර – බස් රථ මගින්

6. කුසිනාරා නුවර සිට ලුම්බිණිය – බස් රථ මගින්

7. ලුම්බිණිය සිට කපිලවස්තු නුවර – බස් රථ මගින්

8. කපිලවස්තු නුවර සිට සැවැත්නුවර – බස් රථ මගින්

9. සැවැත්නුවර සිට ලක්නවු ගුවන් තොටුපල – බස් රථ මගින්

10. ලක්නවු ගුවන් තොටුපල සිට දිල්ලි – ගුවනින්